OZNÁMENÍ
o konání valné hromady společnosti
POGESSIA a.s.

Představenstvo společnosti POGESSIA a.s.
se sídlem Praha 6, Wuchterlova 1609/8, PSČ 160 00
IČ: 27418740
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddílu B, vložce číslo 10483
(dále jen „Společnost“)
svolává


MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 5. března 2010 v 10.00 hodin v advokátní kanceláři AK Sedláčková Vítek, se sídlem Praha 2, Nad Petruskou 63/1, PSČ 120 00

Program jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů mimořádné valné hromady.
2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 20.000.000,- Kč
3. Závěr

Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu (dále jen „ZK“) je nutnost zajištění prostředků potřebných pro rozvoj podnikatelské činnosti Společnosti. Navrhuje se, aby zvýšení ZK proběhlo upsáním 100 (sto) nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč. Je navrhováno, aby se emisní kurs akcií rovnal navrhované výši jmenovité hodnoty akcií, tj. aby emisní kurs 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč činil 200.000,- Kč. Emisní kurs se bude splácet peněžitými vklady. Akcionáři mají přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení ZK v rozsahu svého podílu na základním kapitálu Společnosti. Místem pro výkon přednostního práva je sídlo Společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva činí 1 měsíc a bude počínat svůj běh po uplynutí 1 měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o provedení zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení ZK do obchodního rejstříku. O tom představenstvo akcionáře vyrozumí způsobem pro zveřejnění pozvánky na valnou hromadu. Na 1 dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč lze upsat 10 nových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč. Lze upisovat pouze celé akcie. V případě, že se všichni akcionáři Společnosti dle § 204a odst. 7 obch. z. vzdají nejpozději před hlasováním mimořádné valné hromady o zvýšení ZK přednostního práva na upsání nových akcií, je navrhováno, aby upsali všechny nově emitované akcie dohodou akcionářů dle § 205 obch. z. Po provedení navrhovaného zvýšení ZK bude ZK Společnosti činit 22.000.000,- Kč.

Představenstvo společnosti POGESSIA a.s.